fbpx

Polityka prywatności

Spis treści:

I. Informacje Ogólne – Administrator Danych i sposób kontaktu

II. Kategorie przetwarzanych danych oraz cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

III. Przetwarzanie danych w celach marketingowych

IV. Odbiorcy lub kategoria odbiorców Twoich danych osobowych

V. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

VI. Prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

VI.1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych

VI.2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych

VI.3. Prawa żądania usunięcia danych osobowych

VI.4. Prawa żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

VI.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

VI.6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych 

VI.7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

VII. Profilowanie

ROZDZIAŁ I.  Informacje Ogólne – Administrator Danych i sposób kontaktu:

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które udostępniasz nam za pośrednictwem Aplikacji.  Ilekroć w niniejszej Polityce zawarte są zwroty pisane wielką literą, mają one znaczenie nadane im w Regulaminie Aplikacji.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Senior Citizens Research Institute Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Elektryczna 1/3, lok. 216, 15-080 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000777919, posiadająca numer NIP 5423354446 oraz REGON 382899450, o kapitale zakładowym 5.000 złotych. Ilekroć w Polityce Prywatności używamy sformułowania „My”, sformułowanie to odnosi się do wyżej wskazanego Administratora.  

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Elektryczna 1/3, lok. 216, 15-080 Białystok,
 2. mailowo na adres: [•].

Będziemy dokładać starań, aby odpowiadać możliwie szybko. W każdym jednak przypadku udzielimy odpowiedzi nie później niż w ciągu miesiąca, lub w krótszym terminie gdy wynika to z przepisów prawa. 

Aplikacja może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych innych stronach internetowych lub w aplikacjach zasady ochrony danych osobowych i stosowane przez ich administratorów techniczne środki ochrony danych. Sugerujemy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

ROZDZIAŁ II. Kategorie przetwarzanych danych oraz cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

Z Aplikacji mogą korzystać zarówno użytkownicy nieposiadający Profilu w Aplikacji, jak i osoby posiadające Profil (tzw. Zarejestrowany Użytkownik). Dla uzyskania szczegółowych informacji przeczytaj Regulamin Aplikacji. 

W przypadku użytkowników nie posiadających Profilu w Aplikacji przetwarzamy wyłącznie dane związane z aktywnością takiego użytkownika w Aplikacji, takie jak: dane dotyczące urządzenia mobilnego oraz systemu operacyjnego, dane dotyczące lokalizacji oraz unikalnego ID, dane dotyczące sesji, w tym informacje o przeglądanych Ofertach Pracy. 

W przypadku Zarejestrowanych Użytkowników przetwarzamy dane osobowe podane w Profilu, to jest następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, płeć, znajomość języków obcych, posiadanie prawa jazdy, informacja dotycząca palenia papierosów, wiek, wzrost, adres email, wizerunek. Podczas uzupełniania Profilu możemy wymagać podania od Ciebie także dodatkowych informacji, które nie stanowią danych osobowych, w szczególności dotyczących preferencji co do poszukiwanego stanowiska pracy (tj. płeć preferowanego podopiecznego, preferowana ilość podopiecznych, gotowość świadczenia usług związanych z transferem podopiecznego, preferowany wiek podopiecznego). W przypadku Zrejestrowanych Użytkowników przetwarzamy także wszystkie dane, które przetwarzamy w przypadku użytkowników nieposiadających Profilu.

Administrator uprawniony jest do określenia statusu niektórych danych jako obligatoryjnych do podania. Obligatoryjny charakter podania tych danych wynika z celu, któremu służy Aplikacja, to jest prezentowanie Ofert Pracy dopasowanych do indywidualnych cech i preferencji użytkowników. Brak podania danych obligatoryjnych uniemożliwia założenie Profilu i korzystanie w pełnym zakresie ze świadczonych przez Administratora, za pośrednictwem Aplikacji, usług (podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną). 

Poniżej wskazujemy cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych:

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna
Świadczenie na rzecz użytkowników usług drogą elektroniczną w zakresie wynikającym z Regulaminu Aplikacji Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Zapewnienie integralności i bezpieczeństwa działania Aplikacji Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Aplikacji i urządzeń mobilnych użytkowników
Analiza i statystyka sposobu korzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności Aplikacji, jak również badanie satysfakcji użytkowników Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu danych do ulepszania i poprawiania przez Administratora funkcjonalności Aplikacji lub stosowanego modelu biznesowego
Marketing usług i towarów znajdujących się w ofercie Administratora Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Marketing usług i towarów Partnerów Handlowych AdministratoraZgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustalaniu, dochodzeniu i obronie roszczeń
Komunikacja z Użytkownikami – w tym rozpatrywanie reklamacji, skarg i wnioskówUzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami i zapewnieniu komunikacji z nimioraz niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Szczegółowa informacja odnośnie niektórych kategorii danych wymaganych w procesie zakładania Profilu: 

 1. informacja o paleniu papierosów: w procesie zakładania Profilu Administrator wymaga podania między innymi informacji o paleniu papierosów przez Użytkownika. Administrator informuję, że informacja ta jest wymaga ze względu na konieczność dopasowania tej cechy do preferencji podopiecznych na rzecz których użytkownik ma świadczyć usługi opiekuńcze i jej podanie jest niezbędne dla realizacji Usługi opisanej w Rozdziale II ust. 2 pkt 3) Regulaminu Aplikacji. Administrator wskazuje jednocześnie, że w jego ocenie, dana ta nie stanowi danej dotyczącej zdrowia lub ujawniającej informację o stanie zdrowia użytkownika, 
 2. informacja o wieku i wzroście użytkownika: w procesie zakładania Profilu Administrator wymaga podania między innymi informacji o wieku i wzroście użytkownika. Administrator informuję, że informacja ta jest wymaga ze względu na konieczność dopasowania tej cechy do cech podopiecznego na rzecz którego użytkownik ma świadczyć usługi opiekuńcze (np. w celu weryfikacji możliwości realizowania czynności związanych z przenoszeniem podopiecznego) i jej podanie jest niezbędne dla realizacji Usługi opisanej w Rozdziale II ust. 2 pkt 3) Regulaminu Aplikacji.
ROZDZIAŁ III. Przetwarzanie danych w celach marketingowych

Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Osobną zgodę odbieramy w odniesieniu do marketingu usług i towarów oferowanych przez nas, a osobną zgodę odbieramy w odniesieniu do marketingu usług i towarów oferowanych przez naszych Partnerów Handlowych. Aktualną listę naszych partnerów handlowych znajdziesz tutaj. Udzielenie przez Cienie zgód marketingowych zostanie przez nas utrwalone, tak abyśmy mogli wykazać, że zgody te zostały udzielone. 

W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Po wycofaniu tej zgody zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

ROZDZIAŁ IV. Odbiorcy lub kategoria odbiorców Twoich danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawniane są Twoje dane osobowe. Poniżej wskazujemy kategorie odbiorców Twoich danych osób:

Agencje, to jest podmioty współpracujące z nami na podstawie odrębnej umowy, prowadzące działalność polegającą na wyszukiwaniu osób zainteresowanych świadczeniem usług opiekuńczych i oferowaniu takim osobom zatrudnienia (w tym w oparciu o umowę zlecenia).

W przypadku Zarejestrowanego Użytkownika, który kliknął w towarzyszący Ofercie Pracy przycisk „Aplikuję” (lub inny równoznaczny) wszystkie dane tego użytkownika zawarte w Profilu ujawniane są Agencji, na której Ofertę Pracy aplikuje użytkownik. 

Agencje uzyskują dostęp do Twoich danych osobowych w ramach naszej infrastruktury informatycznej. Dzięki temu mogą nawiązać z Tobą kontakt. Proces rekrutacyjny odbywa się bez udziału Administratora. 

Partnerzy handlowi, to jest podmioty współpracujące z nami na podstawie odrębnej umowy, oferujący użytkownikom swoje własne towary i usługi.

Dane osobowe użytkowników są przekazywane Partnerom handlowych wyłącznie w przypadku, gdy dany użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celu marketingu usług i towarów Partnerów Handlowych Administratora.

Dostawcy usług, z których usług korzystamy w związku z funkcjonowaniem Aplikacji. 

Dla prawidłowego funkcjonowania Aplikacji korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie jaki jest niezbędny ze względu na charakter świadczonych przez nich usług i wyłącznie na nasze polecenie. Dostawcy ci świadczą na naszą rzecz następujące rodzaje usług: usługi hostingowe, usługi analityczne i statystyczne, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi księgowe, usługi marketingowe.

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do odbiorców znajdujących się w Polsce lub w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (nienależących do EOG) lub do organizacji międzynarodowych. 

ROZDZIAŁ V. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania:

 1. w przypadku przetwarzania danych w celu wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Użytkownikiem niebędącym Zarejestrowanym Użytkownikiem – do czasu zakończenia sesji, z zastrzeżeniem, że jeśli w urządzeniu mobilnym użytkownika zostaną zapisane pliki cookies zawierające dane osobowe, dane te będą przetwarzane do czasu odpowiadającego cyklowi życia tych plików (więcej o plikach cookies przeczytasz w Polityce Plików Cookies),
 2. w przypadku przetwarzania danych w celu wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Zarejestrowanym Użytkownikiem – do czasu usunięcia Profilu Zarejestrowanego Użytkownika,
 3. w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, z zastrzeżeniem, że w przypadku przetwarzania danych osobowych dla ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, dane będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia tych roszczeń, 
 4. w przypadku przetwarzania danych na  podstawie Twojej zgody – do momentu złożenia przez Ciebie oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda. Pomimo wycofania zgody, będziemy mogli jednak wciąż przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy (i tylko w takim zakresie) uprawniać nas do tego będzie prawo powszechnie obowiązujące (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Może zdarzyć się, że w przypadku odpadnięcia jednej z podstaw przetwarzania Twoich danych osobowych, będą one przetwarzane na innej podstawie.

ROZDZIAŁ VI. Prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci liczne uprawnienia. Należą do nich:

VI.1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych

W każdym czasie możesz od nas zażądać informacji o tym jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim celu je przetwarzamy. Możesz się również do nas zwrócić o informację jakim podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe. Jeśli informacje przekazane w sekcji „Okres przechowywania Twoich danych osobowych” są niewystarczające, na Twoje żądanie udzielimy Ci także bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie. 

W każdym czasie możesz do nas wystąpić o wydanie Ci kopii przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócisz się o drugą ich kopię, możemy za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli Twoje żądanie wydania kopii danych osobowych zostanie do nas przesłane drogą elektroniczną i nie zawierać będzie żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię swoich danych osobowych również otrzymasz drogą elektroniczną. W przypadku, w którym wydanie kopii Twoich danych osobowych nie będzie mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformujemy Cię o braku możliwości wydania Ci żądanej kopii.

VI.2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych

W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z żądaniem sprostowania swoich danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe. W każdym czasie możesz też żądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. 

VI.3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych

W każdym czasie możesz od nas zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 1. dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
 2. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a po naszej stronie nie występuje ważny interes w ich przetwarzaniu, który byłby nadrzędny wobec Twojego prawa,
 3. gdy stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to potwierdzone, 
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
 5. wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody. 

We wszystkich tych przypadkach, Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak Twoje żądanie nie zostanie spełnione w następujących przypadkach:

 1. gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 2. gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Informujemy, że jednym ze stosowanych przez nas technicznych środków ochrony danych osobowych jest tworzenie kopii zapasowych naszych systemów informatycznych. Jeżeli będziemy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, podejmiemy wszelkie rozsądne działania, aby Twoje dane nie były dostępne także w razie konieczności przywrócenia kopii systemu. 

VI.4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W przypadkach opisanych w niniejszej sekcji możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumie się takie oznaczenie Twoich danych w naszych systemach, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. Z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych możesz wystąpić gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych – wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych,
 2. gdy stwierdzimy, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a mimo to sprzeciwisz się ich usunięciu z naszych systemów, lecz będziesz chciał ograniczenia ich przetwarzania, 
 3. stwierdzimy, że nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, a mimo to będziesz chciał ich zachowania w naszych systemach, gdyż uznasz, że jest to niezbędne, abyś mógł ustalić, dochodzić lub bronić swoich roszczeń,
 4. zgłaszasz do nas sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do czasu stwierdzenia, czy nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny wobec podstaw Twojego żądania. 

Jeśli w powyższych przypadkach zgłosisz żądanie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jedyną operacją jaką w stosunku do tych danych będziemy podejmować, będzie ich przechowywanie. Inne formy ich przetwarzania będą możliwe gdy wyrazisz na to zgodę albo gdy przetwarzanie takie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, a także gdy będzie to niezbędne dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zawsze Cię o tym poinformujemy. 

VI.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

Gdy Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. cele statystyczne lub analiza biznesowa), będziesz mógł wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażemy, że nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny wobec Twojego uprawnienia. 

VI.6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych 

W przypadku gdy będziemy Twoje dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziesz mógł żądać od nas otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. excel), tak abyś tymi danymi mógł się posłużyć także u innych podmiotów. Będziesz mógł od nas także żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez Ciebie innemu niż my administratorowi danych osobowych.  

VI.7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://uodo.gov.pl/.  

ROZDZIAŁ VI. Profilowanie

Celem Aplikacji jest prezentowanie Zarejestrowanemu Użytkownikowi Ofert Pracy dopasowanych do jego cech i preferencji, w tym określanie stopnia tego dopasowania. Z tego powodu dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe Zarejestrowanego Użytkownika wykorzystywane są do oceny analizy dopasowania cech i preferencji tego użytkownika do poszczególnych Ofert Pracy (takie przetwarzanie stanowi tzw. „Profilowanie”). W sposób opisany powyżej przetwarzane są dane osobowe udostępnione w Profilu Zarejestrowanego Użytkownika. Wyżej opisane profilowanie jest niezbędne do należytego wykonywania przez Administratora umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

W wyniku wyżej opisanego zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych nie są podejmowane żadne decyzje opierające się na takim przetwarzaniu, które mogłyby wywołać wobec Ciebie skutki prawne. 

Jak działa Utile?

Rekruterze

1

zarejestruj się

2

zamieszczaj
ogłoszenia

3

wybieraj
dopasowane
opiekunki

Opiekunko

1

pobierz
aplikację

2

zarejestruj się
i stwórz
swój profil

3

aplikuj na
ogłoszenia